د احادیثو لړلیک

چا چې د رمضان - میاشتې - روژه د ایمان او - الله سره د اجر په امید - ونیوله، د هغه مخکیني ګناهونه به وبخښل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې د قدر په شپه د ایمان او الله سره د اجر په نیت ژوندی کړه (عبادت یې وکړ) مخکني ګناهونه به یې وبخښل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي
اسلام پر پنځو (بنسټونو) جوړ شوی دی
عربي انګلیسي هسپانوي