హదీసుల జాబితా

అల్లాహ్ పై విశ్వాసముతో మరియు పుణ్యప్రాప్తిని ఆశిస్తూ రమదాన్ ఉపవాసాలను నిష్టగా పాటించేవారి వెనుకటి పాపాలు మన్నించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఘనమైన రేయి‘లైలతుల్ ఖద్ర్’న పూర్తి విశ్వాసం తో పుణ్యఫలాపేక్ష తో నమాజుల్లో నిలబడు వాని వెనుకటి పాపాలు మన్నించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్