ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఘనమైన రేయి‘లైలతుల్ ఖద్ర్’న పూర్తి విశ్వాసం తో పుణ్యఫలాపేక్ష తో నమాజుల్లో నిలబడు వాని వెనుకటి పాపాలు మన్నించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్