زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هر كسى شب قدر را از روى ايمان و براى كسب پاداش آن با عبادت كردن زنده كرد، گناهان گذشته اش بخشيده می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
چنانکه رسول الله صلى الله عليه وسلم در ماه رمضان برای عبادت می کوشيد، در ماه های دیگر نمی کوشيد و آن اندازه که در دهه ی پايانیِ رمضان برای عبادت کوشش می کرد، در وقتِ ديگری آن همه تلاش نمی کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شب قدر را در شب های فردِ دهه ی آخِر جستجو کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
می بينم که خواب های شما درباره ی اينکه شب قدر در هفت شبِ پايانیِ رمضان است، با هم مطابقت دارد؛ پس کسی که در جستجوی شب قدر است، آن را در هفت شبِ پايانیِ رمضان جستجو نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی که دهه ی پايانی ماه رمضان فرامی رسيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم شب را به عبادت سپری می کرد و خانواده اش را بيدار می نمود و کمرش را محکم می بست.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با من اعتکاف کرده است، باید ده روز پایانی رمضان را هم به اعتکاف بگذراند؛ شب قدر به من نشان داده شد اما آن را از یاد بردم؛ و دیدم که در صبح آن شب، در آب و گل سجده می کنم؛ بنابراین شب قدر را در ده شب پایانی جستجو کنید.
عربي انگلیسی فرانسوی