Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai thiết lập sự hành đạo và thờ phượng trong đêm Qadr bằng đức tin và niềm hi vọng thì sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp