Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang nag-ayuno sa Ramaḍān dahil sa pananampalataya at pag-asang gagantimpalaan, magpapatawad sa kanya sa anumang nauna sa pagkakasala niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsisipag noon sa Ramaḍān ng hindi [gaya] ng pagsisipag niya sa iba pa rito at sa huling sampung [araw] mula rito ng hindi [gaya] ng pagsisipag niya sa pa ba rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Isabuhay niyo ang Laylatul Qad'r sa mga gabi ng Wit'r sa huling sampung araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko (sa tingin ko) ang inyong mga panaginip ay nagkakatugma sa huling pitong araw (ng Ramadhan), kaya sinuman ang nagnanais na mahanap ito ay kanyang hanapin siya sa huling pitong araw (ng Ramadhan)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag pumasok ang sampung [huling araw ng Ramaḍān], ay nagpupuyat sa gabi, nanggigising ng mag-anak niya, nagpapakasigasig, at naglalaan ng sarili.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagsagawa ng i`tikāf kasama ko ay magsagawa siya ng i`tikāf sa huling sampung araw sapagkat ipinaalam nga sa akin ang gabing ito, pagkatapos ay ipinalimot sa akin ito. Nakita ko nga na ako ay nagpapatirapa sa tubig at putik nang umaga niyon kaya hanapin ninyo ito sa huling sampung araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses