فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې د قدر په شپه د ایمان او الله سره د اجر په نیت ژوندی کړه (عبادت یې وکړ) مخکني ګناهونه به یې وبخښل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي