உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

இறைநம்பிக்கையுடனும், நன்மையை எதிர்பார்த்தும் லைலதுல் கத்ர் (கண்ணியமிக்க) இரவில் நின்று வங்கியவரின் முன்சென்ற (சிறு)பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு