Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Chúng tôi đã ăn thức ăn nhịn cùng với Thiên Sứ của Allah, xong Người đi hành lễ Salah. Ông Anas hỏi ông Zaid: Thời gian bao lâu từ lúc ăn đến Azan? Ông đáp: Khoảng năm mươi câu Kinh.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp