زیر شاخه ها

فهرست احادیث

تا زمانی که مردم در افطار کردن عجله کنند، همواره در خير و نيکی به سر می برند.
عربي انگلیسی فرانسوی
به همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم سحری خورديم و سپس برای نماز فجر برخاستيم. انس می گوید: به زید گفتم: ميان سحری و نماز چقدر فاصله بود؟ زيد پاسخ داد: به اندازه ی خواندن پنجاه آيه.
عربي انگلیسی فرانسوی
سحری بخورید که در سحری خوردن برکت است.
عربي انگلیسی فرانسوی
تفاوت روزه ی ما و روزه ی اهل کتاب در سحری خوردن است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به روزه داری افطاری دهد، اجری مانندِ اجر روزه دار به او می رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دو تن از اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هستند که هيچيک از آنها در انجامِ کارهای نيک کوتاهی نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم پيش از آن که نماز بخواند، با چند خرمای تازه افطار می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی