Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Hindi matitigil ang mga tao sa pagiging nasa kabutihan hanggat nagmamadali sila sa paghinto sa pag-aayuno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Kumain kami ng saḥūr kasama ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. Pagkatapos ay tumindig siya papunta sa dasal." Nagsabi si Anas: "Nagsabi ako kay Zayd: Gaano katagal sa pagitan ng adhān at saḥūr? Nagsabi siya: Singtagal [ng pagbigkas] ng limampung talata [ng Qur'ān]."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kumain kayo ng saḥūr sapagkat tunay na sa saḥūr ay may biyaya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang dalawang lalaki mula sa mga kasamahan ni Muhammad pagpalain siya ni Allah at pangalagaan silang dalawa ay hindi nagkulang sa paggawa ng kabutihan,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay kumakain ng Iftar bago magdasal, ng mga Rutab
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses