lis din Hadisai

"Duk wanda yai Hajji, bai yi Kwarkwasa ba, kuma bai yi Fasikanci ba, zai dawo kamar ranar da Mahaifiyarsa ta haifeshi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Umra cikin Ramadan tayi daidai da Haji" -ko Hajji tare da ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sai dai Mafificin Jahadi shi ne Hajji kubutacce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An umarci mutane dasu yi dawafi ga dakin Allah a karshe,sai dai anyi sauki ga mace mai haila
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu sauran Hijira bayan ancigarin Makka da yaki sai dai akwai Jahadi da Niyya, kuma idan aka nemi ku futo yaki to futo
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai dace ga mace ba tayi Imani da Allah da Ranar Lahira tayi Tafiyar wuni da Kwana ba tare da Maharramunta ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Talbiyyar Annabi -- Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi - ia ce " Amsawarka Amsawa ya Ubangiji, Amsawarka ya Ubangiji baka da Abokin tarayya Amsawarka, lallai cewa godiya taka ce kuma ni'ama ma taka ce kuma Mulkin ma naka ne baka da Abokin tarayya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Madina Harami ce tsakanin Dutsen Eir har zuwa Dutsen Sauru, sabda haka duk wanda ya farar da wata Barna a cikinta, ko ya boye wanda ya farar da ita, to La'antar Allah ta tabbata a gare shi da Mala'ikun Allah da Mutane baki daya, Kuma Allah ba zai karbi komai daga gare shi ba na tuba ko kuma na fansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wata Rana wacce Allah ya fi 'yanta bayi daga Wuta kamar Ranar Arfa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu azumi a cikin kwanaki biyu: Eid al-Fitr da Eid al-Adha, kuma babu salla bayan safiya har rana ta fito, ko bayan la'asar har sai ta fadi, kuma masallatai uku ne kawai: Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, da waɗannan masallatan biyu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi -tsira da amincin Allah- ya yi layya da raguna biyu masu mai masu kahonni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A lokacin da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - da sahabbansa suka zo Makka, mushrikai suka ce: Zai zo muku da wasu mutane wadanda rauninsu ne zazzabin Yathrib.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya yi dawafin hajjin ban kwana a kan rakumi, yana karbar rukuni a cikin Mujahn.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku mutane, ku yi shiru, domin adalci ba asara yake ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya umurce ni da in tsaya a jikinsa, kuma in yi sadaka da namansu da fatarsu da kuma lokacinsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi ya yayi kautar Dabbobi wani lokaci:
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Don haka na toshe kunnuwan shiriyar Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - sai na ji ta kuma na kwaikwaye ta - ko kuma kwaikwayon ta - sannan ya mayar da ita gida, kuma ya zauna a Madina, don haka wani abu ya haramta a gare sh
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
a yayin da wani mutum ke tsaye a filin arfa, kwatsam sai ya fado daga kan dabbar da yake kai, sai ta taka shi- ko kuma ya ce: ta kayar da shi sai manzon Allah ya mai tsira da aminchi ya ce: ku wankeshi da ruwa da kuma magarya, ku yimasa likkafani a cikin tufafin sa, kada ku saka masa turare ko kafur, kada ku lullube masa kan shi, domin shi za`a tashe shi a ranar alqiyama yana talbiyyah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Na ji Manzon Allah - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - yana wa'azin rafat: Wanda bai sami takalmi ba to ya sanya safa biyu, kuma wanda bai sami lace - hannuwansa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - da sahabbansa sun gabatar da safiya ta huɗu, kuma ya umurce su da su mai da ita Umrah, don haka suka ce: Ya Manzon Allah, menene mafita? Ya ce, "Mafita ita ce komai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
yaya Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya yi tafiya lokacin da ya biya? Ya ce: Zai yi tafiya a wuyansa, kuma idan ya sami ratar rubutu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An kashe carbi biyar, dukkansu masu zina, a cikin harami: hankaka, gawa, kunama, budurwai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba ya sa riga, rawani, sarafans, brassiere, ko takalmi, amma ba wanda zai iya samun takalmi, saboda haka bari ya sa takalmi ya yanke gindinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya yi salla a ranar yanka, sa'annan ya yi huxuba, sa'annan aka yanka shi, sai ya ce: Duk wanda ya yanka kafin ya yi salla, to ya yanka wani a madadinsa, kuma wanda ba ya yanka to a yanka shi da sunan Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Na yi Kyautar Jakin dawa ga Manzon Allah -tsra da Amincin Allah su tabbata a gare shi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ka jikan masu yin aski, sai suka ce: da masu saisaye ya manzon Allah? sai ya ce: Allah ka jikan masu aski, sai suka ce: da masu saisaye ya manzon Allah? sai ya kuma cewa: Allah ka jikan masu aski, sai suka ce: da masu saisaye ya manzon Allah? sai ya ce da masu saisaye.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai zamani yana kewayawa kamar Ranar da Allah ya halicci Sammai da qasa Shekara wata goma sha biyu, cikin su akawai Watanni Huxu Masu Alfarma Uku a jere: Zul-qa'ada da Zul-hijja, da Muharram da Rajabu Mudhar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya yi Hajji akan tsohon Siddi, da shinfixa wacce bata wuce Dirhami Huxu ba ko batama kai ba sannan ya ce: "Ya Ubangiji ina rokonka hajji ba don ganin idon Mutane ba ko don Mutane suji"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi yayi Hajji tare da ni a Hajin bankwana, kuma ni ina Dan shekara Bakwai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi-Yayi Hajji kan Rakumin da ba'a dora masa komai ba kuma shi ne abun Hawansa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ukkaz da Mijna da Thul-Majaz a lokacin Jahil;iyya Kasuwanni ne sai kuke ganin laifi ne kuyi kasuwanci a cikinsu lokacin aikin Hajji, Sai Allah ya saukar da: Babu laifi akan ku ku nemi Falala daga Ubangijinku" Bakara:198 a cikin lokacin Hajji
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya shiga Makka daga abinci, daga saman gidan yaji, ya fita daga karamar garken
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana fita daga hanyar itaciya yana shiga ta hanyar gadoji, kuma idan ya shiga Makka, sai ya shiga ta kofar Makka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
“Na tambayi Ibn Abbas game da jin dadi? Don haka ne ya umurce ni da shi, kuma na tambaye shi game da shiriya? Ya ce: Akwai karas, ko saniya, ko tunkiya, ko tarko a cikin jini.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi lokacin da yazo Makka in ya sumbaci Arruknul Aswad -farkon dawafi- yana sauri a zagaye uku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, me mutane suke so su yi ba tare da Umrah ba, kuma kai ba shekarunka ba ne? Kuma ya ce, "Na yanke kai na, kuma na kwaikwayi kyautata, don haka ban dace ba har sai na kasance mai kwazo
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ta yaya Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya wanke kansa yayin da aka hana shi?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun iso tare da -Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma mu cewa: Amsawarka da Hajji to sai Annabi- Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- ya Umarce mu sai Muka Maida ita.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Aka kai ni wurin Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - kwarkwata suka bazu a fuskata. Ya ce: Ban ga zafin ba, ya isa gare ku abin da na gani - ko ban ga kokarin ba - ya kai gare ku abin da na gani! Kuna samun tunkiya? Na ce: A'a. Ya ce: Ku yi azumin kwana uku, ko ku ciyar da miskinai shida
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya yi magana da mu a ranar Idin layya bayan salla, sai ya ce: Duk wanda ya yi sallolinmu da ibadunmu ibadunmu, kuma duk wanda ya gabatar da ibada kafin salla, to bai kamata mu kiyaye ta ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuna tafiya da yammacinku, hadisin Jabir game da bayanin aikin hajjin ban kwana da darenku, kuma za ku zo neman ruwa, insha Allah gobe
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Bawa da aka Mallaka Mai gyara yana da Lada Biyu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci