د احادیثو لړلیک

څوک چې حج وکړي او ناوړه خبره او ناسم کار ونکړی، د هغې ورځې په څیر بیرته راګرځي چې مور زیږولی وی(۱)
عربي انګلیسي فرانسوي
په هیڅ ورځو کې الله ته نیک عمل لدې ورځو څخه زیات خوښ ندی.
عربي انګلیسي فرانسوي
اسلام پر پنځو (بنسټونو) جوړ شوی دی
عربي انګلیسي هسپانوي