فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

څوک چې حج وکړي او ناوړه خبره او ناسم کار ونکړی، د هغې ورځې په څیر بیرته راګرځي چې مور زیږولی وی(۱)
عربي انګلیسي فرانسوي