Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang isang `umrah sa Ramaḍān ay tumutumbas sa isang ḥajj o isang ḥajj kasama ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Subalit ang pinakamainam na Pakikibaka ay ḥajj na tanggap.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Wala nang araw na higit na marami sa pagpapalaya si Allāh doon ng alipin mula sa Impiyerno kaysa sa Araw ng `Arafah. Tunay na Siya ay talagang lumalapit. Pagkatapos ay ipinagkakapuri Niya sila sa mga anghel at nagsasabi: Ano ang ninais ng mga ito?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah,Kaawaan Mo ang mga nagsipagkalbo.Nagsabi sila: At ang mga nagpa-iksi [ng buhok] O Sugo ni Allah? Nagsabi siya:O Allah,Kaawaan Mo ang mga nagsipagkalbo.Nagsabi sila: At ang mga nagpa-iksi [ng buhok] O Sugo ni Allah? Nagsabi siya:O Allah,Kaawaan Mo ang mga nagsipagkalbo.Nagsabi sila: At ang mga nagpa-iksi [ng buhok] O Sugo ni Allah? Nagsabi siya: At ang mga nagpa-iksi [ng buhok]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abū Hurayrah, malugod si Allah sa kanya,sinabi niya:"Nagsabi ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: 'Ukol sa aliping minamay-ari na nagtutuwid ay may dalawang gantimpala.' Sumpa man sa Kanya na ang kaluluwa ni Abū Hurayrah ay nasa kamay Niya, kung hindi dahil sa pakikibaka sa landas ni Allah, at sa ḥajj, at sa pagpapakabuti sa ina ko, talagang iibigin ko pang mamatay habang ako ay alipin." Napag-isahan ang katumpakan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses