උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අරෆා දිනයේ අපා ගින්නෙන් ගැත්තන් අධික ලෙසින් අල්ලාහ් නිදහස් කිරීමට වඩා වෙනත් දිනයක් නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ