အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

မည်သူမဆိုဟဂ်ျပြုရာတွင် ကာမဂုဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ညစ်ညမ်းသောစကားကိုလည်းမပြောဆို၊ အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းလည်း မရှိခဲ့သော် ၎င်းသည် သူ၏မိခင်က သူ့အား မွေးဖွားခဲ့သည့်နေ့ကအတိုင်း (အပြစ်ကင်းစင်သူအဖြစ်)ပြန်ရောက်လာမည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်