உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

பாவங்களில் ஈடுபடாமல் ஹஜ் செய்தவர் அன்று பிறந்த பாலகன் போன்று திரும்புவார்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு