ප්‍රවර්ගය:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «عمرة في رمضان تعدل حجة - أو حجة معي».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. “රමළාන්හි උම්රා ඉටු කිරීම හජ් ඉටු කිරීමට - නැතහොත් මා සමග හජ් ඉටු කිරීමට- සම වන්නේය.
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි. - බුහාරි හා මුස්ලිම් හි වාර්තා වී ඇත.

විවරණය

රමළාන් මාසයේ උම්රා ඉටු කිරීම වනාහි, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස අමතර හජ් වන්දනාවක් කළ කුසලට හෝ නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමග හජ් ඉටු කිරීමේ මහිමයට සමාන වන්නේය. මින් අදහස් කරනුයේ එහි මහිමය හා කුසල තුළ පවතින ප්රතිඵලය වන අතර රමළාන් මාසයේ උම්රාවක් ඉටු කිරීම තුළින් හජ් හි අනිවාර්යයභාවය ඉටු වන්නේ නැත.

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ටගාලොග් ඉන්දියානු වියට්නාම උයිගුර් කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් ස්වාහිලි
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය
ප්‍රවර්ග
අමතර