فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

په هیڅ ورځو کې الله ته نیک عمل لدې ورځو څخه زیات خوښ ندی.
عربي انګلیسي فرانسوي