உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

இத்தினங்களை விட வேறு எந்தத் தினத்தில் செய்யக் கூடிய நற்செயல்களும் அல்லாஹ்விற்கு மிக விருப்பமானதல்ல.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு