උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

දැහැමි ක්රියාවන් ඉටු කිරීමේදී අල්ලාහ්ට වඩාත් ප්රිය මනාප දිනයන් වනුයේ මෙම දිනයන් මිස වෙනත් නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ