Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakaganap sa mga Mananampalataya sa pananampalataya ay pinakamaganda sa kanila sa kaasalan. Ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa inyo sa mga maybahay nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang pinakakarapat-dapat sa mga kundisyong tuparin ninyo ay ang nagpapahintulot sa inyo dahil dito sa pakikipagtalik.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi Nasusuklam ang isang mananampalatayang [lalaki] sa isang mananampalatayang [babae],Kung kamumunghian nito sa kanya ang [ibang] pag-uugali,malulugod naman siya sa iba, mula rito)) o Nagsabi siya: ((sa iba nito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag inanyayahan ng lalaki ang asawa nito sa pangangailangan niya,ay nararapat na paunlakan niya ito,kahit na siya ay nasa Bangan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
((Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito;Ang Pinuno ay Taga-pangalaga,at ang Lalaki ay Taga-pangalaga sa mga nananahanan sa bahay niya,at ang Babae ay Taga-pangalaga sa loob ng Bahay ng Asawa niya at sa mga Anak niya,Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito)) Napag-kaisahan ang Katumpakan,At ayon kay Ibnu `Umar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-ay nagsabi;Narinig ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi:((Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito,Ang Pinuno ay Taga-pangalaga at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,At ang Lalaki ay Taga-pangalaga sa Pamilya nito at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,at ang Babae ay Taga-pangalaga sa loob ng Bahay ng Asawa niya,at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,at ang Alipin ay Taga-pangalaga sa kayamanan ng pinuno niya,at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at may pananagutan sa pinangangalagaan nito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O pulutong ng mga kabataan, ang sinumang makakakaya sa inyong magpamilya ay mag-asawa sapagkat tunay na ito ay higit na pumipigil sa [bawal na] tingin at higit na nangangalaga laban sa pangangalunya. Ang sinumang hindi makakakaya, kailangan sa kanya ang pag-aayuno sapagkat tunay na ito ay may pampigil.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
"Hindi ipinakakasal ang babaing dating nakapag-asawa hanggang sa nasangguni siya at hindi ipinakakasal ang birhen hanggang sa pinagpaalaman siya." Nagsabi sila: "O Sugo ni Allah, kaya papaano po ang pagpapahintulot niya?" Nagsabi siya: "Na manahimik siya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pangaralan ninyo ang mga kababaihan sa kabutihan,Dahil ang isang babae ay nilikha mula sa tadyang,At ang pinakabaluktot sa tadyang ay ang pinakataas nito,At kapag inibig mong ituwid ito,ay mapuputol,at kapag hinayaan mo,mananatili itong baluktot,Pangaralan ninyo sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinasadya ng isa sa inyo na paluin ang asawa nito tulad ng pagpalo sa isang alipin,at marahil ay nakikipagtalik sa kanya sa huling araw nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang may pinakamasamang kalagayan sa mga tao para kay Allah sa Araw ng Pagkabuhay ay ang lalaking nakipagtalik sa kanyang asawa at nakipagtalik din siya sa kanya,pagkatapos ay ikinakalat nito ang lihim niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ito ay sumunod sa amin; kaya kung loloobin mo, magpapahintulot ka rito; at kung loloobin mo, uuwi ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nakita ko ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na kumakain sa pamamagitan ng tatlong daliri; at kapag natapos siya, dinidilaan niya ang mga ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
(Tunay na napapaligiran ang mga asawa ni Propeta Muhammad ng maraming kababaihan, nagrereklamo sila sa mga asawa nila,Sila ay hindi mabubuting asawa sa inyo)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag sinaktan ng isang babae ang asawa niya sa Mundo, magsasabi ang maybahay nito na kabilang sa mga dilag na maganda ang mata: Huwag mo siyang saktan; awayin ka ni Allah sapagkat siya sa piling mo ay isang panauhin lamang na napipintong humiwalay sa iyo papunta sa amin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kung sakaling ako ay mag-uutos sa isa man na magpatirapa sa isa pa, talagang mag-uutos ako sa babae na magpatirapa sa asawa niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagbawal sa Shighār.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Sugo ni Allāh, nagpakasal po ako sa isang babae." Nagsabi siya: "Ano ang ibinigay-kaya mo sa kanya." Nagsabi ito: "Singbigat ng buto na ginto." Nagsabi siya: "Magdulot si Allāh ng pagpapala sa iyo. Maghanda ka kahit man lamang isang tupa."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Binanggit ang `azl sa Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kaya nagsabi siya: "Bakit ginagawa iyon ng isa sa inyo?" Hindi siya nagsabing kaya huwag gawin iyon ng isa sa inyo, sapagkat tunay na walang kaluluwang nilikha malibang si Allāh ay Tagapaglikha nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tinutulan ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kay `Uthmān bin Mađ`ūn ang pag-ayaw sa pakikipagtalik. Kung sakaling nagpahintulot siya roon, talagang nagpakapon sana kami.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Sugo ng Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay dumating sa kanya ang isang babae at nagsabi: Tunay na iniaalok ko aking sarili sa iyo:Tumindig siya ng matagal,Nagsabi ang isang lalaki: O Sugo ni Allah,ipaasawa mo siya sa akin,kung wala kang pagkagusto sa kanya.Nagsabi siya:Mayroon kabang ilang bagay na ipag-kakawanggawa mo sa kanya?Ang sabi niya:Walang-wala ako,maliban sa sarong na ito,Nagsabi ang Sugo ng Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ang sarong mo,kapag ibinigay mo ito,uupo ka na wala kang sarong,Maghanap ka ng kahit na anong bagay,Sinabi niya: Wala akong natagpuan,Nagsabi siya: Maghanap ka kahit singsing na yari sa bakal,Naghanap siya ngunit wala siyang natagpuan.Nagsabi ang Sugo ng Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Mayroon kabang naisa-ulo mula sa Qura-an?Sinabi niya: Oo,Nagsabi ang Sugo ng Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:-Ipinapa-asawa kita sa kanya sa mga naisa-ulo mo mula sa Qur-an))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
"Kami noon ay nagsasagawa ng `azl samantalang ang Qur'ān ay bumababa." Nagsabi si Sufyān: "Kung nangyaring may isang bagay na ipinagbabawal, talagang pinagbawalan na sana kami niyon ng Qur'ān."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi pagsasamahin ang babae at ang tiyahin sa ama niya, ni ang babae at ang tiyahin sa ina niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kabilang sa Sunnah,kapag nakasal ang dalaga sa may asawa,mananatili siya sa kanya ng pitong araw,pagkatapos ay hahatiin niya [ang mga araw sa kanyang mga asawa].At kapag nakasal siya sa may karanasan sa pag-aasawa [balo o debersiyo],mananatili siya sa kanya ng tatlong araw,pagkatapos ay hahatiin niya [ang mga araw sa kanyang mga asawa])) Sinabi ni Abu Qilabah: "Kung ninais ko lang ay sinabi ko nang:Tunay na si Anas ay ibinalik niya ito sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagsabi ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, hinggil sa babaing anak ni Ḥamzah: "Hindi siya ipinahihintulot para sa akin. Ipinagbabawal dahil sa pagpapasuso ang ipinagbabawal dahil sa kaangkanan. Siya ay babaing anak ng kapatid ko sa pagpapasuso."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagbawal sa pag-aasawang mut`ah sa Araw ng Khaybar at sa karne ng asnong inaalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagpalaya kay Ṣafīyah at ginawa niya ang pagpapalaya rito bilang bigay-kaya rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na siya, kahit pa man hindi naging anak na panguman ko, ay hindi ipinahihintulot sa akin. Tunay na siya ay talagang anak ng kapatid ko sa pagpapasuso. Pinasuso ako at si Abū Salamah ni Thuwaybah, kaya huwag ninyong iaalok sa akin ang mga anak ninyo ni ang mga kapatid ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu