Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakaganap sa mga Mananampalataya sa pananampalataya ay pinakamaganda sa kanila sa kaasalan. Ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa inyo sa mga maybahay nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag inanyayahan ng lalaki ang asawa nito sa pangangailangan niya,ay nararapat na paunlakan niya ito,kahit na siya ay nasa Bangan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
((Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito;Ang Pinuno ay Taga-pangalaga,at ang Lalaki ay Taga-pangalaga sa mga nananahanan sa bahay niya,at ang Babae ay Taga-pangalaga sa loob ng Bahay ng Asawa niya at sa mga Anak niya,Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito)) Napag-kaisahan ang Katumpakan,At ayon kay Ibnu `Umar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-ay nagsabi;Narinig ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi:((Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito,Ang Pinuno ay Taga-pangalaga at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,At ang Lalaki ay Taga-pangalaga sa Pamilya nito at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,at ang Babae ay Taga-pangalaga sa loob ng Bahay ng Asawa niya,at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,at ang Alipin ay Taga-pangalaga sa kayamanan ng pinuno niya,at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at may pananagutan sa pinangangalagaan nito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(Tunay na napapaligiran ang mga asawa ni Propeta Muhammad ng maraming kababaihan, nagrereklamo sila sa mga asawa nila,Sila ay hindi mabubuting asawa sa inyo)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag sinaktan ng isang babae ang asawa niya sa Mundo, magsasabi ang maybahay nito na kabilang sa mga dilag na maganda ang mata: Huwag mo siyang saktan; awayin ka ni Allah sapagkat siya sa piling mo ay isang panauhin lamang na napipintong humiwalay sa iyo papunta sa amin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung sakaling ako ay mag-uutos sa isa man na magpatirapa sa isa pa, talagang mag-uutos ako sa babae na magpatirapa sa asawa niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Binanggit ang `azl sa Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kaya nagsabi siya: "Bakit ginagawa iyon ng isa sa inyo?" Hindi siya nagsabing kaya huwag gawin iyon ng isa sa inyo, sapagkat tunay na walang kaluluwang nilikha malibang si Allāh ay Tagapaglikha nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Kami noon ay nagsasagawa ng `azl samantalang ang Qur'ān ay bumababa." Nagsabi si Sufyān: "Kung nangyaring may isang bagay na ipinagbabawal, talagang pinagbawalan na sana kami niyon ng Qur'ān."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa Sunnah,kapag nakasal ang dalaga sa may asawa,mananatili siya sa kanya ng pitong araw,pagkatapos ay hahatiin niya [ang mga araw sa kanyang mga asawa].At kapag nakasal siya sa may karanasan sa pag-aasawa [balo o debersiyo],mananatili siya sa kanya ng tatlong araw,pagkatapos ay hahatiin niya [ang mga araw sa kanyang mga asawa])) Sinabi ni Abu Qilabah: "Kung ninais ko lang ay sinabi ko nang:Tunay na si Anas ay ibinalik niya ito sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses