Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang pinakakarapat-dapat sa mga kundisyong tuparin ninyo ay ang nagpapahintulot sa inyo dahil dito sa pakikipagtalik.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses