زیر شاخه ها

فهرست احادیث

همانا سزاوارترین شروطى كه بايد به آنها پايبند بود: شروطى است كه با آنها زنان برايتان حلال شده اند.
عربي انگلیسی فرانسوی