فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

له شرطونو تر ټولو زیات حقدار چې باید تر سره شي: هغه دي چې له مخې یې تاسو د ځان لپاره شرمګاوې - مېرمنې - حلالې کړي دي.
عربي انګلیسي فرانسوي