Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, các điều kiện xứng đáng nhất để các người làm tròn (tuân giữ và hoàn thành giao ước) là các điều kiện hợp thức hoá việc ân ái
عربي tiếng Anh tiếng Pháp