ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

షరతుల్లో కెల్లా మీరు కీలకంగా పూర్తి చేయవలసిన షరతులు’భార్య ను హలాల్ చేసుకోబడిన షరతులు’(అంటే నికాహ్ కోసం చేసుకోబడిన షరతులు ఖచ్చితంగా పూర్తిచేయాలి).
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్