Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Karapatan ng Muslim sa Muslim ay lima:Pagsagot sa pagbati [ng kapayapaan],at Pagdalaw ng may sakit,at Pagsama sa paglibing,at Pagtugon sa Pag-aanyaya,at Pananalangin [ng kabutihan at pagpapala] sa bumabahin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinabi ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:((Hindi ipinapahintulot sa isang Muslim na lumikas sa kapatid niya nang mahigit sa tatlong gabi;Magsasalubong silang dalawa,tatalikod ito at tatalikod ito,At ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay ang unang bumati ng kapayapaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abē Hurayrahو buhat sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya:(( Kapag nakasalubong ng isa sa inyo ang kapatid niya,bumati siya sa kanya,at kapag nakaharang sa pagitan nilang dalawa ang puno o dingding o bato,pagkatapos ay nasalubong niya ito,Bumati siya rito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Babati ang nakasakay sa naglalakad, ang naglalakad sa nakaupo, at ang kaunti sa marami.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Ang pakikipagkamay ba noon ay [kaugalian] sa mga kasamahan ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan?" Nagsabi siya: "Oo."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na may isang lalaking nagtanong sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: Aling Islam ang pinakamaubti? Nagsabi siya: Magpakain ka ng pagkain at bumati ka ng kapayapaan sa sinumang kilala mo at hindi mo kilala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May nagsabing isang lalaki: O Sugo ni Allah, ang lalaki sa amin ay nakikipagtagpo sa kapatid niya o kaibigan niya, yuyuko ba siya roon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag may dalawang Muslim na nagkasalubong at nagkamayan, patatawarin silang dalawa bago silang dalawa maghiwalay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag ang isang lalaki-o isang tao-ay nanilip sa iyo, nang walang pahintulot mula sa iyo,hinagis mo sa kanya ang bato at nabulag mo ang isang mata niya,Wala kang magiging kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay nagsalita,inuulit niya ito sa tatlong beses nang sa ganoon ay maunwaan ito,At kapag dumating siya sa mga tao at bumati siya ,Bumabati siya sa kanila ng tatlong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang likhain ni Allah si Adam-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Siya ay nagsabi:Pumunta ka [sa kanila] at bumati ka sa kanilang mga grupo ng Anghel na nakaupo,Pakinggan mo kung ano ang [salitang] paagbati ang gagamitin nila sa iyo,sapagkat ito ang magsisilbing pagbati mo at pagbati ng mga anak mo.Ang sabi niya: Ang pangangalaga ay sumainyo,Ang sabi nila: Ang pangangalaga ay sumaiyo at ang habag ni Allah,Dinagdagan nila ito ng;at ang habag ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ang isang lalaki sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at nagsabi:Assalamu `Alaykom,sumagot siya sa kanya pagkatapos ay umupo siya,nagsabi ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-;Sampu,Paktapos ay dumating ang iba,at nasabi ito ng; Assalamu `Alaykom Warahmatullah,sumagot siya sa kanya at umupo siya,Nagsabi siya na; Dalawampu
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang pinakamalapit sa mga tao kay Allah ay ang nagsimula sa kanila sa pagbati
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May isang lalaking nagpaalam sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kaya nagsabi siya: "Magpahintulot kayo rito; kay sama nitong kapatid ng lipi."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami noon ay naglalaan para sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng bahagi niya sa gatas, at pumupunta siya sa gabi at bumabati ng pagbating hindi siya nanggigising ng tulog at ipinaririnig niya sa gising.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Babati ang maliit sa malaki,at ang naglalakad sa nakaupo, at ang kaunti sa marami.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sapat na sa isang grupo na kapag dumaan sila ay bumati ang isa sa kanila,at sapat na sa grupo na tumugon ang isa sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
siya ay napadaan sa mga bata kaya bumati siya sa kanila at nagsabi: "Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay gumagawa niyon noon."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Aba Al-Hasan!,Kumusta ang kalagayan ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan?Nagsabi siya: Siya ay naging maayos na,Ang Papuri ay sa Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magiging tagapagbantay ako ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa araw na ito,Dumating si Abu Bakar-at itinulak niya ang pintuan,Sinabi ko: Sino iyan: Nagsabi siya: Si Abu Bakar,Sinabi kong: Maghintay ka,Pagkatapos ay pumunta ako [sa Propeta] sinabi ko:O Sugo ni Allah! Andito si Abu Bakar,nagpapaalam [na pumasok], Nagsabi siya:((Pahintulutan mo siya at iparating mo sa kanya [ang magandang balita] na siya ay mananahanan sa Paraiso))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O malaking tiyan, lumalabas lamang kami sa umaga alang-alang sa pagbati at binabati namin ang sinumang makatagpo namin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kang bumati ng `alayka -s-salām (sumaiyo ang kapayapaan) sapagkat ang `alayka -s-salām ay pagbati sa mga patay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses