فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

مسلمان پر مسلمان پنځه حقونه لري: د سلام ځوابول، د ناروغ پوښتنه کول، د جنازې پسې تلل، د بلنې منل، او پرنجی کوونکي ته ځواب ویل.
عربي انګلیسي فرانسوي
د مسلمان لپاره روا نه دي چې خپل ورور له دریو شپو څخه زیات پریږدي، کله چې دوی سره مخ کیږي: نو دا ترې مخ اړوي، او هغه هم ترې مخ اړوي، او په دې دواړو کې غوره هغه څوک دی چې په سلام پیل وکړي.
عربي انګلیسي فرانسوي