Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Người cưỡi con vật chào Salam người đi bộ, người đi bộ chào người ngồi và nhóm ít chào nhóm nhiều.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người đàn ông đã hỏi Thiên Sứ của Allah rằng việc làm nào tốt nhất trong Islam thì Người bảo: nuôi ăn người nghèo và túng thiếu, chào Salam đến người quen biết và không quen biết.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người được ở gần Allah nhất là người chào Salam trước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có một người đàn ông đến xin phép Thiên Sứ của Allah thì Người bảo: {Các ngươi hãy cho phép hắn đi, đúng là thứ xỉ nhục cho bộ lạc.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chúng tôi thường mang đến cho Thiên Sứ của Allah phần sữa của Người. Có lần khi Người đến trong đêm, Người khẽ chào Salam để không đánh thức người đang ngủ nhưng những người còn thức vẫn nghe thấy
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này người anh em bụng to, sáng hôm nay chúng ta đi để chào hỏi Salam nên chào Salam với bất cứ ai chúng ta đã gặp.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chớ nói 'A lai kas sa lam, bởi đó là câu chào Salam cho người chết
عربي tiếng Anh tiếng Pháp