Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang naibawas ang isang kawanggawa mula sa yaman. Walang naidagdag si Allah sa isang tao dahil sa pagpapaumanhin kundi karangalan. Walang nagpakumbabang isa man kay Allah malibang iniangat siya ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Allāh, pagkataas-taas Niya: Gumugol ka, o anak ni Adan, gugugulan ka.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang araw na inuumaga ang mga tao roon malibang may dalawang anghel na bumababa at nagsasabi ang isa sa kanilang dalawa: O Allah, magbigay Ka sa isang gumugugol ng isang kabayaran, at nagsasabi ang iba pa: O Allah, magbigay ka sa isang nagkakait ng isang kasiraan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Zarr AL-Gaffa`rie malugod si Allah sa kanya-Na ang mga tao mula sa kasamahan ng sugo ni Allah-pagpalain ni Allah siya at ang mag-anak niya at pangalagaan ,nagsabi sila sa propeta pagpalain siya ni Allah pagkataas-taas Niya at ang mag-anak niya at pangalagaan :O sugo ni Allah,nauna na ang mga mayayaman sa mga gantimpala ,Sila ay nagdarasal tulad ng aming pagdarasal,at sila ay nag-aayuno tulad ng aming pag-aayuno,nagkakawang-gawa sila sa kainaman ng mga kayamanan nila Nagsabi siya:Hindi ba`t ginawa ni Allah sa inyo ang ipagkakawang-gawa ninyo?.katotohanan sa bawat pag-ala-ala (pagbigkas ng Subhanallah) ay kawang-gawa,at sa bawat pagdakila (pagbigkas ng Allahu Akbar) ay kawang-gawa at sa bawat pagpuri (pagbigkas ng Alhamdulillah) ay kawang-gawa at sa bawat bigkas ng (La ilaha Illalah) ay kawang-gawa,ang pag-utos sa mga kabutihan ay kawang-gawa at ang pagbawal sa mga kasamaan ay kawang-gawa.at ang paggalaw ng isa sa inyo asawa nito,ay kawang-gawa.Nagsabi sila:O sugo ni Allah kapag ang isa sa amin ay gumalaw sa asawa nito, magkakaroon ba siya ng gantimpala.?Nagsabi siya:Sa tingin ninyo,kapag nangalunya at inilagay niya ang pagnanais niya sa ipinagbabawal,magkakaroon ba siya ng kasalanan?Nagsabi sila:Oo,Nagsabi siya:Ganun din kapag inilagay niya ito sa ipinapahintulot, magkakaroon siya ng gantimpala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagkawanggawa ng katumbas ng isang datiles mula sa mabuting kinita - at hindi tumatanggap si Allah malibang mabuti - tunay na si Allah ay tatanggap niyon sa pamamagitan ng kanang kamay Niya. Pagkatapos ay alalagaan Niya ito para sa nagbigay nito gaya ng pag-aalaga ng isa sa inyo ng kabayong guya niya hanggang sa maging tulad ng bundok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katakotan ninyo ang Impiyerno kahit sa kalahating (piraso ng) Tamr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Muslim na taga-ingat ng kayamanan na mapagkatiwalaan,ay yaong isinasagawa niya ang ipinag-uutos sa kanya,ibinibigay niya ito ng ganap,at kompleto,na maluwag sa kalooban niya,ipagkakaloob niya ito sa yaong naipag-utos sa kanya rito, ng isa sa mga nagkawanggawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang mabigyan ng pagsubok sa mga babaing ito,sa kahit anong bagay,at naging mabuti siya para sa kanila,gagawin silang panangga para sa kanya,mula sa Apoy ng Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamainam sa mga kawanggawa ay lilim ng kubol alang-alang sa landas ni Allah, kaloob sa isang tagapaglingkod alang-alang sa landas ni Allah, o inahing kamelyo alang-alang sa landas ni Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kamay na mataas ay mainam kaysa sa kamay na mababa. Ang kamay na mataas ay ang gumugugol at ang mababa ay ang nanghihingi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sapagkat tunay na ang yaman niya ay ang ipinauna niya at ang yaman ng tagapagmana niya ay ang ipinahuli niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nararapat na kaiinggitan maliban sa dalawang bagay: Isang lalaki na pinagkalooban ni Allah ng kayamanan,pinahintulutan Niya ito na gugulin sa karapat-dapat,At isang lalaking pinagkalooban ni Allah ng karunungan,Siya ay humahatol rito at nangangaral.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Alin ang kawanggawa na pinakamabigat sa kabayaran?" Nagsabi siya: "Na magkawanggawa ka habang ikaw ay malusog na maramot, na kinatatakutan mo ang karalitaan at minimithi mo ang pagyaman, at huwag mong ipagpaliban hanggang sa nang umabot na [ang kaluluwa] sa lalamunan ay saka mo sasabihing para kay Polano ay ganito, para kay Polano ay ganito, gayong ito ay naging para na kay Polano.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ukol sa iyo ang nilayon mo, o Yazīd; at ukol sa iyo ang kinuha mo, o Ma`n.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kumain ka,uminom kaa,maagdamit ka,at magkawang-gawa ka na walang pagwawaldas at hindi Pagmamataas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Ang ang natira mula rito?" (Ibig sabihin ay tupa.) Nagsabi siya: "Walang natira mula rito kundi ang balikat nito." Nagsabi siya: "Natira ang lahat nito maliban sa balikat nito."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Isang dinar na ginugol mo sa landas ni Allāh, isang dinar na ginugol mo sa pagpapalaya [ng alipin], isang dinar na ikinawanggawa mo sa isang dukha, at isang dinar na ginugol mo sa mag-anak mo, ang pinakamabigat sa mga ito sa gantimpala ay ang ginugol mo sa mag-anak mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gumugol ka o Gumastos ka,o Magbigay ka,Huwag kang Humadlang At hahadlangan ni Allah {ang biyaya} sa iyo,at huwag kang mag-imbag,at mag-iimbag [Maging maramot] ang Allah sa Iyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paghahlintulad sa maramot at magpagbigay ay kahalintulad ng dalawang lalaking nakasuot ng baluting yari sa bakal mula sa dibdib nila hanggang sa balagat nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Habang kami ay nasa paglalakbay kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Dumating ang isang lalaki sa dala nitong sasakyan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magaling! Iyon ay ari-ariang tutubo! Iyon ay ari-ariang tutubo! Narinig ko nga ang sinabi mo. Tunay na ako ay nagtuturing na ilaan mo ito sa mga kaanak.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Habang ang isang lalaki ay naglalakad sa isang sakahan na lupa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah malugod si Allah sa kanya,na ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pagpalain ay nagsabi:sinabi ng isang lalaki,Talagang magkakawanggawa nga ako ng isang kawanggawa.Inilabas niya ang kanyang kawanggawa at inalagay ito sa kamay ng magnanakaw. Kinaumagahan sila ay nag-uusap,:nagkawanggawa sa magnanakaw! Nagsabi siya: O Allah ang lahat ng papuri ay para sa iyo Talagang magkakawanggawa nga ako ng isang kawanggawa,Inilabas niya ang kawanggawa niya at inalagay ito sa kamay ng Nangangalunya,Kinaumagahan sila ay nag-uusap:nagkawanggawa noong gabi sa nangangalunya! O Allah ang lahat ng papuri ay para sa iyo sa nangangalunya! Talagang magkakawanggawa nga ako ng isang kawanggawa. Inilabas niya ang kawanggawa niya at inalagay ito sa kamay ng mayaman,Kinaumagahan sila ay nag-uusap:nagkawanggawa sa mayaman? O Allah ang lahat ng papuri ay para sa iyo sa magnanakaw at nangangalunya at mayaman!Dumating siya at sinabi sa kanya:Tungkol sa kawanggawa mo sa magnanakaw,harinawa siya ay magpigil sa pagnanakaw, At tungkol naman sa babaing nangangalunya, harinawa siya ay magpigil sa pangangalunya niya.At ang tungkol sa mayaman marahil ay makapag-isip siya na magkawang-gawa sa mga ibinigay sa kanya ni Allah.Isinaysay ni Imam Al-Bukharie sa pananalita nito at si Imam Muslim sa kahulugan nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magkakaroon ka dahil dito sa Araw ng Pagkabuhay ng pitong daang babaeng kamelyo; ang lahat ng mga ito ay nirendahan sa ilong.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses