ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഒരു ദാനധർമ്മവും സമ്പത്തിൽ കുറവു വരുത്തിയിട്ടില്ല. വിട്ടുപൊറുത്തു നൽകുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പ്രതാപമല്ലാതെ ഒരാൾക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുമില്ല. അല്ലാഹുവിനായി ഒരാൾ വിനയം കാണിച്ചാൽ അവനെ അല്ലാഹു ഉയർത്താതിരിക്കുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "ആദമിന്റെ മകനേ! നീ ദാനം നൽകുക; ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാം."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്