kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Babu wata Dukiya da ta taba tawaya saboda Sadaka, Kuma wani abu da Allah yake Karawa Bawa da Rangwame sai Daukaka, kuma babu wani daya da zai Kaskantar da kansa ga Allah face Allah Madaukakin sarki ya daukaka shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukakin Sarki ya ce: "Ya kai Dan Adam Ka ciyar kai ma sai a ciyar da kai"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu ranar da masu yin sujada suka zama mala'iku sai mala'iku biyu suka sauka, sai dayansu ya ce: Allah ya baku mutumin da ya ciyar da ku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba cewa Allah yayi muku abinda kuka bayar na sadaka ba: Domin kowace yabo sadaka ce, kuma duk wani karin gishiri sadaka ce, kuma kowace yabo sadaka ce, kuma kowace waka itace sadaka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda yayi sadaka da cikin tafin hannu na Dabino na Halaliyar nemansa, Kuma Allah baya karba sai mai tsarki, to Allah zai karba masa da Hannun dama, sannan ya Yalwata ta ga Ma'abocinta kamar yadda dayanku yake kiwo, sai yayi nuni da kamar kwatankwacin Dutse"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Amintaccen ma'ajin Musulmin da ke aiwatar da abin da aka umurce shi ya ba shi cikakke, yana kiyaye kansa da alheri, kuma yana tura shi zuwa ga abin da ya umurce shi da aikatawa, ɗayan sadaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
\Duk wanda ya gwada 'yan matan da wani abu mai kyau a gare su, to a samo masa murfin wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafificiyar Sadakoki runfar Mayaqi a tafarkin Allah, da kuma kyautar Mai hidima a tafarkin Allah, ko qaqqarfan Raqumi a tafarkin Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hannun sama yafi na ƙasa kyau, na sama shi ne apnea, kuma na ƙasa shi ne ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu hassada sai a cikin mutum biyu: mutumin da Allah ya bashi kudi, sai ya yi mulkin halakar sa da gaskiya, da kuma mutumin da Allah ya bashi hikima da shi, don haka ya yanke hukunci ya kuma koyar da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kana da abin da ka yi nufi, ya Yazidu, kuma kana da abin da ka karɓa, ya Maan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku ci, ku sha, ku ba da sadaka, kuma ku sanya, ba tare da tunani ba, kuma babu almubazzaranc
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Mai ya ragu daga cikinta? -ai Akuya sai ta ce: babu abunda ya ragu a cikinta sai cinyarta sai ya ce: Dukkanta ya ragu sai Cinyarta"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Dinare daya da zaka ciyar a tafarkin Allah, da Dinare daya da ka ciyar da shi a wajen yanta Bawa, da Dinare daya da kayi Sadaka da shi ga Miskini, da Dinare daya da ka ciyar da shi ga Iyalanka, Mafi girman lada wanda ka ciyar ga Iyalanka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ki ciyar ko ki rabar ko kiyi ta yin yayyafi (Na kyauta, kada ki kidanye sai Allah ya kidanye miki, kada ki boye sai Allah ya hanaki"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kuna da rakuma dari bakwai tare da su ranar tashin kiyama, dukkansu an yi musu dinki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci