ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఒకరికి డబ్బు దానం చేయడం వలన సంపదలో ఎలాంటి తరుగు జరుగదు,ఒకరిని మన్నించి వదిలిన వాడికి అల్లాహ్ గౌరవాన్ని నొసగుతాడు,శక్తిమంతుడైన మహొన్నతుడైన అల్లాహ్ కోసం వినమ్రత ను పాటించేవాడికి అల్లాహ్ పురోగతిని ప్రసాదిస్తాడు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ సెలవిచ్చాడు ‘ఓ ఆదమ్ కుమారా నీవు ప్రజలపై ఖర్చు చేయి అల్లాహ్ నీ పై ఖర్చు చేస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
“ఆచరణలు ఆరు రకాలు, మరియు మనుషులు నాలుగు రకాలు. (ఆచరణలలో) రెండు విధిగా జరిగేవి, సరికి సరి పరిమాణములో ప్రతిఫలం లభించేవి (రెండు), ఒక మంచి పనికి పది పుణ్యాలు రాయబడేది, ఒక మంచి పనికి ఏడు వందల రెట్లు పుణ్యాలు రాయబడేది
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్