فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

تر هغه راته جبریل - علیه السلام - په ګاونډي سره وصیت کاوه تر دې چې ما ګمان وکړ د میراث مستحق به یې وګرځوي.
عربي انګلیسي فرانسوي