فهرست احادیث

اگر كسى بيمار شد يا مسافر بود، براى او مانند آنچه كه هنگام مقيم بودن و تندرست بودن انجام مى داده است، نوشته خواهد شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
پیام من را ابلاغ كنيد اگر چه يک آيه باشد، و اشكالى ندارد كه احاديث بنى اسرائيل (که مطابق شريعت اسلام است) را بازگو كنيد، و هرکس عمدا دروغی به من ببندد، باید جایگاهش را در دوزخ آماده ببیند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله يگانه را عبادت نماييد و به او شرک نورزيد و عقايد و اعمال (شرک آميز) پدران تان را ترک کنيد؛ و ما را به نماز و راست گويی امر می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
به مردم امر شد كه آخرين عمل شان در ايام حج، طواف (وداع) باشد مگر زنان حائضه كه از اين قانون مستثنا می باشند.
عربي انگلیسی فرانسوی
احاديثی را برای مردم بيان کنيد که درک شان می کنند، آيا دوست داريد الله و رسولش تکذيب شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی كه وفات ابوطالب نزديك شد، رسول الله صلى الله عليه وسلم نزد او رفت. ابوجهل و عبدالله بن اَبی اميه هم نزد ابوطالب بودند. رسول الله صلى الله عليه وسلم به ابوطالب فرمود: «ای عموی من، لااله الاالله بگو تا بر ايمان تو نزد الله گواهی دهم».
عربي انگلیسی فرانسوی
هر روز که خورشيد طلوع می کند، در ازای هريک از مفاصل انسان صدقه ای لازم است؛ همين که ميان دو نفر، به عدالت صلح و آشتی برقرار کنی، خود صدقه است؛ يا اگر به کسی کمک کنی تا سوار مرکبش شود يا بارش را برای او روی مرکبش بگذاری، صدقه است؛ سخن نيکو، صدقه است؛ و هر گامی که به سوی نماز برمی داری، صدقه است؛ و اين که خار و خاشاک (و هر چيز آزاردهنده ای) را از سر راه برداری، صدقه به شمار می رود.
عربي انگلیسی فرانسوی
دين آسان است؛ و هرکس آن را بر خود سخت بگيرد، سرانجام خسته و درمانده می شود؛ پس راه راست و درست و ميانه را در پيش بگيريد و (به درست کاری و ميانه روی) خوشحال باشيد و از عبادت صبح و شام و پاسی از شب کمک بگيريد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از ضربه زدن به صورت و از داغ گذاری در صورت حیوان نهی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر کسی از شما برادرش را زد، باید از ضربه زدن به صورت او خودداری کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ابن مسعود رضی الله عنه هر پنج شنبه پند و اندرزمان می داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
داستان نوجوان و ساحر و راهب
عربي انگلیسی فرانسوی
پاداشی که بدان اميدوار بوده ای، به تو می رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما شب هنگام برخاست و - به خاطرِ خواب آلودگی - خواندن قرآن بر زبانش دشوار بود و نمی فهميد چه می خوانَد، بايد بخوابد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر مسلمانی درختی بکارد، هرچه از آن بخورند صدقه ای برای او به شمار می رود؛ و هرچه از آن بدزدند، برای او صدقه است يا هرکس چيزی از آن بکاهد، برای صاحبش صدقه محسوب می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
درحالی نزدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفتم که ايشان در حالِ سخنرانی بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما نماز می خواند و خوابش گرفت، بايد بخوابد تا خواب از سرش برود.
عربي انگلیسی فرانسوی
پروردگارت بر تو حقی دارد؛ نفست بر تو حقی دارد؛ همسرت بر تو حقی دارد؛ پس حقّ هر صاحبِ حقی را ادا کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
درباره ی اين حيوانات زبان بسته، از الله بترسيد (و به آنها رسيدگی کنيد تا) هم خوب سوارشان شويد و هم خوب از آنها تغذيه نماييد.
عربي انگلیسی فرانسوی
يا الله، صبحگاهان را برای امتم خجسته و پربرکت بگردان.
عربي انگلیسی فرانسوی
آن (گربه) نجس نيست؛ بلکه از حيواناتی است که اطراف شما (درخانه های تان) می گردند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر مسلمانی که چهار نفر از او به نيکی ياد کنند، الله او را وارد بهشت می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم از هدف گرفتن جانوران زنده و دربند و تيراندازی به سوی آنها نهی فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
شايسته - و روا - نيست کسی با آتش عذاب دهد مگر پروردگارِ آتش.
عربي انگلیسی فرانسوی
سگی پيرامون چاهی می چرخيد و نزديک بود از تشنگی هلاک شود. در اين اثنا يکی از زنان زناکار بنی اسرائيل آن سگ را ديد؛ پس جوراب چرمی اش را درآورد و با آن از چاه برای او آب بالا کشيد و به او آب داد و بدين وسيله گناهانش بخشيده شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
اعمالی را انجام دهيد که توان آن را داشته باشيد. سوگند به الله که الله خسته نمی شود اما شما خسته می شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
چه کسی اين کار را کرده است؟ لعنت الله بر کسی که اين عمل را انجام داده است؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم بر کسی که از جانداری به عنوان هدف و نشانه ی تيراندازی استفاده کند، لعنت فرستاد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از اینکه حیوانی گرفته شده و سپس با تیر کشته شود، نهی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا درباره ی اين حيوان که الله به تو داده است، از الله نمی ترسی؟ اين حيوان نزد من شکايت می کند که او را گرسنه نگه می داری و خسته اش می کنی (و از او زياد کار می کشی).
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغی ديد که صورتش داغ شده بود و اين كار را ناپسند شمرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
من يکی از هفت پسر مُقَرّن بودم؛ ما فقط يک خدمت کار داشتيم. به ياد دارم که کوچک ترين برادر به آن کنيز سيلی زد؛ لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم به ما امر فرمود آن کنيز را آزاد کنيم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید را به سوی اهل یمن فرستاد تا آنها را به سوی اسلام فرا بخواند؛ اما آنها دعوت او را نپذیرفتند؛ آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم علی بن ابی طالب را فرستاد.
عربي انگلیسی فرانسوی