د احادیثو لړلیک

کله چې بنده ناروغ شي او یا سفر وکړي، د هغه لپاره همغومره عمل لیکل کیږي لکه د استوګنې او روغتیا پر مهال یې چې کاوه.
عربي انګلیسي فرانسوي
له ماڅخه یې خلکو ته ورسوئ اګر که یو آیت هم وي، او له بني اسرائیلو حکایت وکړئ پدې کې کوم حرج نشته، او څوک چې په قصدي توګه پر ما دروغ ووايي، هغه دې په اور کې د ځان لپاره ځاى ونیسي.
عربي انګلیسي فرانسوي