హదీసుల జాబితా

ఆరోగ్యంగా ఇంట్లో చేసినప్పుడు ఏ పుణ్యాలు దాసునికి నొసగబడ్డాయో అంతే పుణ్యాలు‘అనారోగ్యస్థితిలో లేక ప్రయాణ స్థితి లో‘ఉన్నప్పుడూ కూడా వ్రాయబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘నా భోధనల్లో మీకు ఒక్కవాక్యం తెలిసిన సరే ఇతరులకు చేర్చండి,ఇస్రాయీలి ఉల్లేఖనాలు చెప్పడంలో ఎలాంటి అబ్యంతరము,అనర్థములేదు’ఎవరైతే కావాలని నాపై అబద్దపు విషయాలను ఆపాదిస్తాడో అతను’నరకంలో తన’నివాసాన్నిసిద్దం చేసుకుంటాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్