ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఆరోగ్యంగా ఇంట్లో చేసినప్పుడు ఏ పుణ్యాలు దాసునికి నొసగబడ్డాయో అంతే పుణ్యాలు‘అనారోగ్యస్థితిలో లేక ప్రయాణ స్థితి లో‘ఉన్నప్పుడూ కూడా వ్రాయబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్