فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

کله چې بنده ناروغ شي او یا سفر وکړي، د هغه لپاره همغومره عمل لیکل کیږي لکه د استوګنې او روغتیا پر مهال یې چې کاوه.
عربي انګلیسي فرانسوي