زیر شاخه ها

فهرست احادیث

اگر کسی از شما برادرش را زد، باید از ضربه زدن به صورت او خودداری کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
پروردگارت بر تو حقی دارد؛ نفست بر تو حقی دارد؛ همسرت بر تو حقی دارد؛ پس حقّ هر صاحبِ حقی را ادا کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
اعمالی را انجام دهيد که توان آن را داشته باشيد. سوگند به الله که الله خسته نمی شود اما شما خسته می شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
من يکی از هفت پسر مُقَرّن بودم؛ ما فقط يک خدمت کار داشتيم. به ياد دارم که کوچک ترين برادر به آن کنيز سيلی زد؛ لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم به ما امر فرمود آن کنيز را آزاد کنيم.
عربي انگلیسی فرانسوی