Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na may karapatan sa iyo ang Panginoon mo, tunay na may karapatan sa iyo ang sarili mo, at tunay na may karapatan sa iyo ang mag-anak mo, kaya ibigay mo sa bawat may karapatan ang karapatan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gawin ninyo sa mga gawain ang nakakayanan ninyo,Sumpa kay Allah,Hindi magsasawa si Allah hanggang sa kayo ay magsawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talaga ngang nakita ko na ako ay ikapitong anak mula sa mga anak ni Muqarrin. Wala kaming utusan maliban sa isang babaeng sinampal ng pinakabata sa amin kaya inutusan kami ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na palayain ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses