Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, cậu phải có bổn phận với Thượng Đế, có bổn phận với bản thân cậu và có bổn phận với gia đình cậu, thế nên hãy hoàn thành tất cả bổn phận của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp