Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Katotohanan na ako ay magpawalang-sala sa dakilang Allah na magkaroon ako mula sa inyo ng kaibigan, dahil ang dakilang Allah ay ginawa niya ako bilang kaibigan ganon din si Ibrahim ay ginawa niyang kaibigan, at kung ako ay maaaring kukuha ng kaibigan mula sa aking bayan tiyak na kukunin ko si Abu Bakar bilang kaibigan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi para sa mga Al -Ansār:(( Walang iibig sa kanila maliban sa mga Taong Mananampalataya,At Walang Masusuklam sa kanila maliban sa mga Taong Ipokrito,Sinuman ang umibig sa kanila ay iibigin ni Allah at sinuman ang masuklam sa kanila ay kasusuklaman ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami ay nakaupo na nakapalibot sa Sugo ni Allah -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at kasama namin sina Abu Bakar at Umar malugod si Allah sa kanilang dalawa-sa mga iilan sa kasamahan niya.Tumindig ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa pagitan namin at dahan-dahan siya umalis sa amin,at natakot kami na may ibang kumuha sa kanya na maliban sa amin,at nangamba kami at tumindig kami,At ako ang unang-una na nangamba,kaya`t lumabas ako para hanapin ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,Hanggang sa dumating ako sa harden ng mga Ansar sa mag-anak na Najjar,Umikot ako dito kung makakahanap ba ako ng pinto?At hindi ako nakahanap.Hanggang sa nakita ko ang isang maliit na sapa na pumapasaok sa butas ng pader mula sa balon sa labas nito,-At ang Rabie ay maliit na sapa-hinukay ko ito at pumasok ako sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,Nagsabi siya:((Abu Hurayrah?)) Nagsabi ako: Oo, O Sugo ni Allah Nagsabi siya:((Anu ang kailangan mo?))Nagsabi ako: Ikaw ay kasa-kasama namin,tumindig ka at umalis ka ng dahan-dahan sa amin,Natakot kami na may ibang kumuha sa iyo na maliban sa amin,at nangamba kami at ako ang unang-una na nangamba,kaya`t pumunta ako sa pader na ito,at naghukay ako tulad ng paghukay ng lobo,at ang mga tao na iyan ay nasa likod ko.Nagsabi siya:((O Aba Hurayrah,)) at ibinigay niya sa akin ang tsinelas nito at nagsabi siya:(( Dalhin mo ang dalawang tsinelas ko,sinuman ang makatagpo mo sa likod ng pader,na nagsaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,na pinaniniwalaan ito sa puso nito ibalita mo sa kanya ang magandang balita ng paraiso", at binigkas niya ang hadith sa kahabaan nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating siya sa itim na bato,at sinabi niyang: Tunay na alam kong ikaw ay isang bato,hindi nakakapinsala at hindi [nakakapag-bigay] pakinabang,Kung hindi lang dahil nakita ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na hinahalikan ka niya,Hindi kita hahalikan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mayroong isang lalaki na nagbabasa ng Kabanata ng Kahf,at mayroon siyang kabayo na nakatali sa dalawang lubid.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Tunay na pinag-kalooban ka ng magandang tinig (boses) mula sa mga magagandang tinig(boses) ni Propeta Dawud)),
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko nakita ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nag-aalay sa isang lalaki,pagkatapos ni Sa`ad,narinig ko siyang nagsasabing: (( Ihagis mo,iaalay ko sa iyo ang aking ama at ina))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, ibilang niyo siya sa puma-patnubay, at napatnubayan at makapag-patnubay dahil sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O pinuno ng mananampalataya,Tunay na si Allah ay nagsabi sa kanyang mahal na Propeta: { Magpakita kayo [ O Muhammad] ng pagpapatawad,at magtagubilin kung ano ang mabuti,at lumayo kayo sa mga mang-mang}[Al-A`raf:198] at ito ay mula sa mga mang-mang,Sumpa sa Allah,hindi siya pinalampas ni `Umar ng basahin niya ito,at siya ay naninindigan sa [anumang nakasulat] sa Aklat ni Allah-Pagkataas-taas Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dumating na mga tao sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na nagsabi: "Magpadala ka kasama namin ng mga lalaking magtuturo sa amin ng Qur'ān at Sunnah." Kaya nagpadala siya sa kanila ng pitumpong lalaking kabilang sa Anṣār, na tinatawag silang ang mga tagabigkas. Kabilang sa kanila ang tiyuhin kong si Ḥarām.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang kung ako ay mabubuhay pa hanggang sa makain ko ang mga datiles kong ito, tunay na ito ay talagang buhay na mahaba.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung sakaling nalalaman ninyo ang ukol sa inyo sa ganang kay Allah, pagkataas-taas Niya, talagang iibigin ninyo na madagdagan kayo ng karukhaan at kasalatan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talaga ngang may naputol sa kamay ko sa Araw ng [labanan sa] Mu'tah n a siyam na tabak kaya walang natira sa kamay ko maliban sa isang tabak na Yemeno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
tumungo si Sa'ad, kaya nagsabi ang Propeta (pagpalain siya ni Allah at pangalagaan): eto ay aking tiyuhin kaya ipakita sa akin ng lalaki ang kanyang tiyuhin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O ina ni Ḥārithah, tunay na may mga paraiso sa Paraiso at tunay na ang anak mo nagkamit ng Kataas-taasang Firdaws.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses