ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

"നിങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ (ഖലീൽ) ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുകയാണു, കാരണം അള്ളാഹു എന്നെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹു. ഇബ്രാഹീമിനെ. കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിച്ചത് പോലെ; എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും വല്ലവരെയും ഞാൻ കൂട്ടുകാരനാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്