ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

అల్లాహ్ తఆలా మహోన్నత వల్ల మీలో ఎవరిని నా మిత్రునిగా చేసుకోలేకపోతున్నాను,అల్లాహ్ తఆలా ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలమ్ ను చేసుకున్నమాదిరిగా నన్ను తన మిత్రునిగా చేసుకున్నాడు,ఒకవేళ మిత్రునిగా చేసుకునే అవకాశం నాకు ఉంటే నేను అబుబకర్ ని మిత్రునిగా చేసుకునేవాడను.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్