Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Có lần, trong lúc chúng tôi gồm Abu Bakr, 'Umar và vài người khác, đang ngồi xung quanh Thiên Sứ của Allah thì Người đứng dậy rời khỏi chúng tôi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật 'Umar đến gần Đá Đen, rồi hôn nó và nói:Tôi biết chắc rằng ngươi chỉ là một hòn đá, không có hại và cũng không có lợi. Nếu tôi không thấy Thiên Sứ của Allah hôn ngươi thì tôi sẽ không hôn ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã chém gãy đến chín thanh kiếm trong trận chiến Mu'tah, chỉ còn mỗi thanh kiếm của Yamen.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp