Talaan ng mga ḥadīth

Nagpahintulot para sa inyo ng dalawang patay at dalawang dugo: Ang balang at ang balyena; ang dalawang dugo naman ay ang atay at ang lapay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag bumagsak ang langaw sa inumin ng isa sa inyo ay ilubog niya ito, pagkatapos ay alisin niya ito, sapagkat tunay na sa isa sa mga pakpak nito ay may karamdaman at sa kabila ay may kalunasan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kumatay ang Propeta-pagpalain siya ni Allah aat pangalagaan-ng dalawang tupa,na may naghalong kulay [ng puti at itim],at may dalawang sungay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Anumang dinaluyan ng dugo,at nabanggit ang Pangalan ni Allah rito,kumain kayo rito,maliban sa [kinatay na hayop gamit ang] buto at ngipin,At ipapahayag ko sa inyo ang mga ito,Ang ngipin ay ang buto,at ang Kuko ay [ginagamit na] kutsilyo ng mga [Hindi mananampalataya] sa Habashah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang mag-alaga ng aso-maliban sa aso na ginagamit sa pangangaso,o sa pagbabantay ng mga alagang hayop-ay mababawasan ang gantimpala niya ng dalawang Qirāt sa Araw-araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nag-alay kami ( ng pagkatay) sa panahon ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng kabayo,at kinain namin ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbabawal sa laman ng Asnong maamo,at ipinahintulot niya ang laman ng kabayo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinag-utos sa akin ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Na gawin ko ang kamelyo niya;at ipagkawang-gawa ko ang laman nito at balat nito at umbok nito,at ang hindi ko bigyan ang nagkatay nito kait kaunti
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko si Ibn `Umar na pumunta sa isang lalaking pina-upo nito ang kamelyo niya,kakatayin niya ito,Nagsabi siya: Gawin mo itong nakatayo,na nakatali,Ito ang Sunnah ni Propeta Muhammad-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na mainam na palaman ang suka
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ito ay panustos na pinalabas ni Allah para sa inyo kaya mayroon ba kayong anuman sa karne nito, na ipakakain ninyo sa amin? Kaya nagpadala kami sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, mula roon at kinain niya iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag pinakawalan mo ang Aso mong naturuan [upang mangaso] at nabanggit mo ang pangalan ni Allah,Kumain ka sa anumang nahuli niya para sa iyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nag-utos dito na patayin ang mga tuko at nagsabi siya: Ito ay umiihip noon [sa apoy] kay Abraham.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang pumatay ng isang tuko sa unang palo ay magsusulat para sa kanya ng isandaang magandang gawa; sa ikalawang palo ay [magkakamit] ng mababa roon; at sa ikatlongng palo ay [magkakamit] ng mababa roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nasindak namin ang isang kuneho sa lugar na " Mar Dhahran" hinabol ito ng mga tao ngunit napagod sila,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibn 'Abbās-malugod si Allah sa kanilang dalawa-nagsabi siya:((Pumasok ako at si Khālid bin Walēd kasama ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa bahay ni Maymūnah,iihanada niya ang bayawak na inihaw, inabot ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pabgalagaan-sa kamay niya,Nagsabi ang mga kababaihan sa loob ng bahay ni Maymūnah:Ipaalam ninyo sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kung ano ang gusto niyang kainin,itinaas ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang kamay niya,nagsabi ako:ipinagbabawal ba ito, O Sugo ni Allah?Nagsabi siya: Hindi;ngunit wala ito sa lugar ng mga tao ko,kaya't nakikita niyo sa akin na namumunghi rito,kumuha Ako rito at kinain ko.at ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay tumitingin))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakipag-darambong kami kasama ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-nang pitong beses na pagdarambong,kumakain kami ng balang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses